• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برگزاری 3 دوره آموزش زندگی سالم با دکتر امیرمنشی در رشت

این دوره برای آموزش عملی مهارت های زندگی، بر اساس مکاشفه درون ، خودشناسی و خودآگاهی که یادگیری ها در آن بصورت تجربی، مشاهده ای و عملی و در مواجهه با موارد و مشکلات واقعی زندگی هر فرد در پژوهشکده گیلان شناسی رشت برگزار شد.

دوره مهارت‌های زندگی سالم “وفور” چیست؟

سؤالی که ساده به نظر میرسد ولی پاسخ آن آسان نیست زیرا یادگیری ھر فرد در طی دوره و پس از آن عمیقاً درونی است و به لحاظ اینکه تجربهی ھر شاگرد، مختص شخص است، منحصر بفرد بوده و توصیف آن از زبان ما دشوار است. در عین حال:
«وفور» دورهای برای آموزش عملی مھارتھای زندگی، بر اساس مکاشفه درون ، خودشناسی و خودآگاھی که یادگیریھا در آن به صورت تجربی، مشاھدهای و عملی و در مواجھه با موارد و مشکلات واقعی زندگی ھر فرد صورت میپذیرد.
دوره ظرفیت این را دارد تا شرکت کننده به علل زیرین و پنھان بروز مشکلاتش در زندگی پی برده و دلایل شکست و پیروزیھایش که بصورت معمول در تیررس ذھن ھشیار نیستند را بیابد.
فرد آگاه میشود، علیرغم اینکه مشکل و علت بروز آن را میداند چرا توان حل آنها را ندارد؟
او به درک و تصویر بزرگتری از جایگاه خود در زندگی شخصی و اجتماعیاش دست پیدا میکند و
این دوره در دو فاز آموزشی جداگانه، ھر کدام بصورت تقریبی بین ۵ تا ۹ ماه (مجموعاً ۱۸ ماه) ارائه میشود، با توجه به کیفیت و انگیزه و میزان یادگیری شاگردان طول دوره متغیر است. تا بحال و در عمل برخی دوره ھا بین ۱۲ تا ۳۰ ماه نیز طول کشیدهاند. در تمام این مدت شاگردان زیر نظر مربیان و دستیاران و مسئولین دوره روی موارد مھم و مطرح زندگی خود کار میکنند و آموزش میگیرند. آنان در طول دوره ھیچگاه از آموزش گرفتن خارج نخواھند بود و در تمام لحظات دوره در حال یادگیری ھستند حتی وقتی در کلاس حضور ندارند، آگاھی و رشد تعطیل بردار نیست.
این یک «دوره» است و کلاسیکی از ابزار آموزشی آن است، کلاسھا بصورت کارگاھی (در شرایط فعلی به صورت آنلاین) و گروھی برگزار میشود، البته بعضاً از شاگردان درخواست میشود با روان شناسان مرکز بصورت انفرادی و همزمان جلسات مشاوره داشته باشند.
ابزار آموزشی شامل تکالیف و تمارین در داخل و خارج کلاس و آموزش سرفصلهای دروس عیناً سرفصلهای مورد نظر سازمان بهداشت جهانی در مورد مھارتھای زندگیاست که با رویکرد خاص و منحصر بفرد مؤسسه «وفور» آموزش داده میشوند.
کلاسھا غالباً ھر دو ھفته یک بار و ھر جلسه بصورت معمول بین ۴ تا ۶ ساعت است و البته برای آموزش شاگردان در نحوهی مواجھه با مسائل غیرمترقبهی زندگی، تاریخ و ساعت بعضی از جلسات تغییر میکند که بعضاً با اطلاع قبلی با دادن فرصت مناسب برای ھماھنگ شدن و در صورت نیاز و به منظور آموزش، بصورت معدود و بندرت تغییر ساعات با فاصله کمی از زمان کلاس اطلاع رسانی میشود و متعاقب این گونه جلسات طرز مواجھه شاگرد با موارد غیرقابل پیش بینیبه اتفاق مربی و شاگرد بررسی میشود و نکات آموزشی آن مورد اشاره قرار میگیرد.
در طول دوره تجارب شاگردان در تمام اوقاتی که مشغول رسیدگی به امور شخصی و روزمره خود هستند پایششده و از طریق گزارشاتی که شبانه روز به مدرسین و مربیان میدھند، نحوهی پیشرفت و طرز استفاده از ابزارھا و تکنیکھای آموزشی و کاربردی روان شناختی خود را مورد توجه قرار میدھند.

مرکز شما زیر نظر کجا کار میکند؟

مرکز «وفور» دارای مجوز و زیر نظر سازمان نظام روان شناسی کشور کار میکند.

آیا این دوره مختص کسانی است که مشکل خاصی دارند؟

خیر! ھمانگونه که از موضوع دوره مشخص است، آموزش و یادگیری مھارتھای زندگیاز ضروریات عصر حاضر، مدنظر است، اگر فردی مشکل خاص درونی یا رفتاری داشته باشد (البته در حد یک دوره مقدماتی روی آن کار میشود) و در صورت لزوم به متخصصین مربوطه جهت مشاوره انفرادی ارجاع داده میشود و اگر فردی مسئله خاصی نداشته باشد و خود را از قبل موفق ارزیابی کند روی ارتقاء ظرفیتھا و تواناییھای وی کار میشود.

شرکت کنندگان از چه قشر و سطحی ھستند؟

شرکت کنندگان کلاس نمادی از تنوع افراد در جامعه ای ھستند که ما در آن زندگی میکنیم وزندگی ما نمیتواند از آنھا جدا باشد، از دانشجو و خانهدار گرفته تا استاد دانشگاه، مدیران در سطوح مختلف، بازرگانان، وکلا، صاحبان مشاغل گوناگون، جوان و پیر در کنار ھم میآموزند. بنابراین از ھر قشری با ظرفیت ھوشی متوسط به بالا میتوانند در آن حضور یابند که خود یکی از امتیازات آموزشی دوره است.

آیا ھمه میتوانند در این دورهھا شرکت کنند؟

افراد دارای بیماریھای روحی و روانی و جسمی حاد و دارای سابقه آسیب زدن به خود و دیگران، خانمھای باردار یا در صدد بارداری، دارندگان مشاغل ضداجتماعی و خلاف قانون، اعضای شرکتھای ھرمی و مشابه و افرادی که اطرافیانشان مخالف حضورشان در دورهھای خودشناسی باشند، نمیتوانند در دوره شرکت کنند. شرکت برای بقیه افراد از ۱۸ سال به بالا آزاد است.

چگونه ممکن است به مسائل این ھمه آدم مختلف با توجه به متنوع بودن مشکلات و مسائل آدمھا و تفاوت سطح اطلاعات افراد در یک کلاس رسیدگی کرد؟

اگر پاسخ این سؤال را نمیدانید، آمادهی تجربهای متفاوت از دیگر آموزش‌‌ھایی که در زندگیتان گرفتهاید یا مشاھده کردهاید، باشید. این موضوع یکی از نکات تحسین برانگیز رویکرد آموزشی «وفور» است.

مِتد و روش آموزش در دوره بر اساس چه رویکردی است؟

ما معتقدیم ھر یک از رویکردھای انسانی و روانشناسی مختص یک موضوع و فرد و حوزه خاص و دارای ارزش خاص خود است، ما اعتقاد نداریم مسائل و موضوعات انسانی مثل سایز لباس به چند مورد محدود می‌‌شود. بنابراین ھر فرد بصورت خاص مورد توجه قرار گرفته و به مسائل وی از طریق رویکرد مناسب او رسیدگی میشود.

نتیجه دوره چیست و در پایان دستاورد آن چیست؟

در اولین جلسهی دوره، این جمله به شرکت کنندگان به عنوان تعھد برگزارکنندگان گفته میشود؛ «در پایان دوره شما روبراهخواھید بود.» و ما از شما خواھیم پرسید آیا آنچه را ابتدای دوره قول داده بودیم تحویل دادهایم یا خیر؟ در مورد معنای روبراه بودننیز در همان ابتدای دوره با شما توافق می شود، از قبیل اینکه شاگرد در پایان دوره بداند مسائل مطرح زندگیش چیست؟ روی چه مواردی و چگونه باید کار کند؟ چه شده که بدینجا رسیده؟ اھداف اصیل وی چیست و چه ابزاری نیاز دارد؟ کمبودھایش چیست، ھزینهھای تغییر چه خواھد بود، نیازھای واقعی وی کدامھا ھستند، ظرفیتھا و استعدادھایش چیست؟ موانع وی چیست؟ رنجھا و دردھایش کدامند و چرا ھستند؟ و
به عبارت ساده و بطور نسبی راه را از بیراھه خود تشخیص داده و به راه اصلی و اھدافش در زندگی روی می ماید که البته در پایان دوره کار اصلی شاگرد که ایستادن به تنھایی روی پای تشخیص خودش است شروع میشود نه اینکه کار تمام شده باشد!
بصورت تجربی نتایج عمیق و اصلی دوره به شرط تداوم ظرف ۴ تا ۵ سال خود را نشان میدھند. بخاطر داشته باشید تغییرموضوعی مربوط به تمام عمر است، نه یک دوره یا چند روز. مسائل انسانها در یک یا چند روز ایجاد نشدهاند که در عرض چند روز و یا با رفتن به چند تا دوره و مشاوره بطور عمیق و سریع حل شوند. طبق سابقه، اکثر شاگردان در طی دوره، بخشی از مشکلات خود در برخی سطوح را حل میکنند و برای باقی مانده برنامه خواھند داشت. در طی مسیر، کشف ھای فراوانی نسبت به خود و دنیایشان پیدا می کنند و البته فراز و نشیبھایی را نیز تجربه می کنند. آنھا در طی این تجربه بزرگ می شوند و یاد میگیرند چگونه حمایت اجتماعی دریافت نمایند و چگونه به خودشان کمک کنند، چگونه با دنیا و تلاطمات آن سازگاری یابند و چگونه بتوانند بر دنیای خود و پیرامونشان اثر بگذارند.

من دوره زیاد رفتهام، آیا دوره مھارتھای زندگی «وفور» به درد من میخورد؟

پاسخ این سؤال را ما نمیتوانیم بدھیم، این شما ھستید که پاسخ خود را خواھید یافت، اگر دوره آموزشی زیاد برداشتهاید از آنجا که دوره مھارتھای زندگی «وفور» راجع به مسائل واقعی و مطرح زندگی ھر فرد است. شرکت در این دوره میتواند محک مناسبی برای آموختهھایتان در نحوه ی استفاده یا عمل آوری آنھا باشد، از این حیث میتوانید شرکت کنید!

آیا در مورد ھمه افراد موفق بودهاید؟

خیر، شکستھای فراوانی داشته‌‌ایم چه در مورد یک فرد و در مجموع در مورد ھمه شرکت کنندگان، کار ما صرفاً یک تلاش انسانی بوده و ھست تا به آدمھا کمک کنیم تا خودشان را بعنوان زیباترین پدیده زندگیشان پیدا کنند، کار ما مثل ھمه ابداعات انسانی عاری از کمبود و نقص نیست، ما آدم ھستیم و خالی از خطا نیستیم، فقط تلاش میکنیم اشتباھاتمان را بیابیم، بپذیریم و تغییررا در مورد خودمان ھم محقق کنیم. در حالیکه مدرس ھستیم، خود را از جایگاه شاگردی خارج نمی کنیم و ھمزمان به علم آموزی و یادگیری شخصی خودمان اھتمام میورزیم تا ھمراه با قافله پیشرو علم بمانیم.

مشکلات اینترنتی آیا در امر آموزش اختلال ایجاد نمی کند؟

سالیان زیادی بود که ما تصمیم داشتیم آموزشها را آنلاین کنیم، ولی نگران نتیجهی منفی کار بودیم؛ شبیه همین نگرانی شما! کرونا از این بابت توفیق اجباری شد تا ما با این نگرانیمان عملاً مواجه شویم و از آنها عبور کنیم.

نتیجه جالب شد، هم ما و هم شاگردانمان که تجربهی شرکت در دوره های حضوری را داشتند، به اتفاق به این نتیجه رسیدهایم که کارآیی آموزش آنلاین در کار ما بیش از حضوری شده و آموزشها و دریافت با عمق بیشتری جریان یافتهاند.

0 پاسخ به "برگزاری 3 دوره آموزش زندگی سالم با دکتر امیرمنشی در رشت"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره ما

موسسه فرهنگي هنري چشم انداز فردا در سال 1382 در رشت و با هدف توسعه و ترويج فرهنگ و هنر متعالي و اصيل تأسيس شد و در حال حاضر در زمينه هاي آموزش موسيقی ،نمایش و هنرهاي تجسمي از سطوح پايه تا ديپلم مشغول به فعاليت است .

  • گیلان، رشت، گلسار، خیابان 80، پلاک 8
  • 01332130483
  • 09111436760
  • info@cheshmandazfarda.ir

logo-samandehi