مرکز آموزش موسیقی : رشت ، گلسار ، خيابان 87 ، نبش نواب ، پلاك 99
تلفن : 013.32113052
مركز کاردانش : رشت ،خیابان تختي ، كوچه دهم ( بهارانه ي 2)
32130002 فكس – تلفن : 32119101

Art.Cheshmandaz@GMAIL.com : ایمیل موسسه

ایمیل مدیریت : cheshmandazrasht@gmail.com

روابط عمومی : info@cheshmandazfarda.ir