در اين بخش موسسه با برگزاري نمايشگاه هاي گروهي هم زمان با كنسرت هاي تجربي و يا به صورت مستقل هنرجويان را به تمرين و پيشرفت هرچه بيشتر ترغيب نمايد ، همچنين اجراهاي بسياري از اساتيد و همكاران موسسه در شبكه هاي محلي و كشوري صدا و سيما از جمله شبكه هاي باران و شما موجود است .

در بخش آموزشگاه تجسمي فعاليت موسسه در رشته هاي زير در حال انجام است :

– نقاشي

– طراحي

– خوشنويسي