كانون تبليغاتي موسسه در حال حاضر عمدتا در جهت همكاري با ساير بخش ها و همچنين به صورت مستقل درحال فعاليت است .

– اجراي پروژه هاي تبليغات محيطي يا شهرداري رشت

انتشار اولين كتاب تخفيف استان در سال 1382