موسسه چشم انداز فردا ، پيشرو در ارائه مدارك معتبر در رشته هاي هنري اولين ارائه كننده ديپلم موسيقي در سطح استان و تنها متولي آن در شهرستان رشت است .

ديپلم هاي هنري در رشته هاي زير توسط اين مركز ارائه مي شود :

– موسيقي ايراني و جهاني

– – گرافيك كامپيوتري

– مديريت خانواده

– عکاسی دیجیتال

– و ر شته هاي حسابداري مالی ، معماري با همكاري آموزشگاه هنري نقش خيال