استاد احمد خرقه پوش

احمد خرقه پوش استاد تار و سه تار سابقه تدریس از سال 1383 سابقه همکاری با موسسه از سال 1393 روز های حضور در آموزشگاه سه شنبه و چهارشنبه