هنرمندی سیاوش اعتمادی با درام

سیاوش اعتمادی 10 سال هنرجوی موسسه فرهنگی هنری چشم انداز فردا رشت بوده و زیر نظر آقای فرضیایی آموزش دیده است . در ادامه ویدئو هنرمندی سیاوش اعتمادی را شاهد باشید .