• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست رشته های مهارتی وزارت ارشاد

فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کار دانش

قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

رديف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس کد استاندارد متولی ساعت آموزشی تعداد واحد
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
1 تولید محتوای الکترونیکی 1. رایانه کار مقدماتی 91-1/1/15 – ف. ه 150 270 420 5 6 11
2. طراح امور گرا فیکی با رایانه 87-2/15 – ف . ه 65 175 240 2 4 6
3. رایانه کار پیشرفته 91-2/1/15 – ف . ه 90 240 330 3 5 8
4. کاربر میکس صدا و تصویر 87-5/15 – ف . ه 65 165 230 2 4 6
5. کاربرDirector 87-6/15 – ف . ه 40 80 120 1 2 3
6. کاربرAuto desk maya 91-14/15 – ف . ه 35 145 180 1 3 4
7. کاربر Capturing 91-15/11 – ف . ه 40 110 150 1 2 3
8. کاربرFlash 87-3/15 – ف . ه 40 80 120 1 2 3
جمع 525 1265 1790 16 28 44
2 طراحی و توسعه صفحات وب 1. رایانه کار مقدماتی 91-1/1/15- ف . ه 150 270 420 5 6 11
2. طراحی امور گرافیکی با رایانه 87-2/15 – ف . ه 65 175 240 2 4 6
3. رایانه کار پیشر فته 91-2/1/15 – ف . ه 90 240 330 3 5 8
4. طراح صفحات وب ( مقدماتی) 87-1/4/15 – ف . ه 90 180 270 3 4 7
5. کاربرFlash 87-3/15 – ف . ه 40 80 120 1 2 3
6. طراح صفحات وب ( پیشر فته) 87-2/4/15 – ف . ه 80 160 240 3 4 7
7. کاربر Adobe primier 91-12/15 – ف . ه 30 120 150 1 3 4
جمع 545 1225 1770 18 28 46
3 تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای 1. رايانه كار مقدماتي 91-1/1/15 – ف . ه 150 270 420 5 6 11
2. طراح امور گرا فیکی با رایانه 87-2/15 – ف . ه 65 175 240 2 4 6
3. رایانه کار پیشر فته 91-2/1/15 – ف . ه 90 240 330 3 5 8
4. کاربر corel draw 87-8/15 – ف . ه 43 107 150 1 2 3
5. کاربر adobe illustrator 90-9/15 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
6. کاربر adobe aftereffect 91-13/15 – ف . ه 30 110 140 1 2 3
7. کاربرauto desk maya 91-14/15 – ف . ه 3 145 180 1 3 4
8. کاربر adobe primier 91-12/15 – ف . ه 3 120 150 1 3 4
جمع 473 1257 1730 15 27 42

فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کار دانش

قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

  عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس کد استاندارد متولی ساعت آموزشی تعداد واحد
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
4 گرا فیک رایانه ای 1. کاربر رایانه 83-3/11 – ف . ه 60 125 185 2 3 5
2. طراحی گرافيكي سیاه وسفيد 83-8/01 – ف . ه 34 135 169 1 3 4
3. طراحی گرافيكي رنگی 83-9/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
4. تایپ رایانه ای 83-4/11 – ف . ه 30 70 100 1 5/1 5/2
5. گرافيك رايانه 83-8/11 – ف . ه 240 898 1138 8 20 28
جمع 396 1325 1721 13 5/29 5/42
5 صفحه آرایی 1. کاربر رایانه

2. طراحی گرافيكي سیاه وسفيد

3. تایپ رایانه ای

4. طراحی گرافيكي رنگی

5. کتاب و صفحه آرایی

83-3/11 – ف . ه

83-8/01  – ف . ه

83-4/11 – ف. ه

83-9/01 – ف . ه

83-7/11 – ف . ه

60

34

30

32

240

125

135

70

97

898

185

169

100

129

1138

2

1

1

1

8

3

3

5/1

2

20

5

4

5/2

3

28

جمع 396 1325 1721 13 5/29 5/42
6 عکاسی 1. طراحی گرافيكي سیاه و سفيد 83-8/01 – ف . ه 34 135 169 1 3 4
2. عکاسی سیاه و سفيد 84-2/08 – ف . ه 120 495 615 4 11 15
3. طراحی گرافيكي رنگي 83-9/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
4. عکاسی آتلیه ای 83-4/08 – ف . ه 60 270 330 2 6 8
5. رتوش فیلم و عکس 84-5/08 – ف . ه 60 135 195 2 3 5
6. عکاسی رنگی 83-3/08 – ف . ه 60 270 330 2 6 8
جمع 366 1402 1768 12 31 43
7 عکاسی دیجیتال 1. کاربر رایانه 83-3/11 – ف . ه 60 125 185 2 3 5
2. طراحی گرافيكي سیاه و سفيد 83-8/01 – ف . ه 34 135 169 1 3 4
3. تایپ رایانه ای 83-4/11 – ف . ه 30 70 100 1 5/1 5/2
4. عکاسی دیجیتال 84-1/08 – ف . ه 60 135 195 2 3 5
5. طراح امور گرافيكي با رایانه 87-2/15 – ف . ه 65 175 240 2 4 6
6. طراحی گرافيكي رنگي 83-9/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
7. روتوش و ترمیم عکس رایانه ای 84-1/11 – ف . ه 120 450 570 4 10 14
جمع 401 1187 1588 13 5/26 5/39

 

فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کار دانش

قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی

رديف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس کد استاندارد متولی ساعت آموزشی تعداد واحد
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
8 چهره سازی 1. طراحی عمومی

2. طراحی چهره

3. نقاشی چهره

84-11/01 – ف .ه

84-12/01 – ف .ه

83-15/01 – ف .ه

63

30

210

270

180

900

333

210

1110

2

1

7

6

4

20

8

5

27

جمع 303 1350 1653 10 30 40
9 تصویربرداری 1. کاربر رایانه 83-3/11 – ف . ه 60 125 185 2 3 5
2. طراحی گرافيكي سیاه و سفيد 83-8/01 – ف . ه 34 135 169 1 3 4
3. طراحی گرافيكي رنگی 83-9/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
4. تایپ رایانه ای 83-4/11 – ف . ه 30 70 100 1 5/1 5/2
5. تصويربرداري 84-6/08 – ف . ه 120 450 570 4 10 14
6. تدوین و میکس رایانه ای 84-7/08 – ف . ه 120 450 570 4 10 14
جمع 396 1327 1723 13 5/29 5/42
10 طراحی بسته بندی 1.     کاربر رایانه

2.     طراحی گرافيكي سیاه و سفيد

3.     تایپ رایانه ای

4.     طراحی گرافيكي رنگی

5.     طراحی بسته بندی

83-3/11 – ف . ه

83-8/01 – ف . ه

83-4/11 – ف . ه

83-9/01 – ف . ه

83-9/11 – ف . ه

60

34

30

32

240

125

135

70

97

898

185

169

100

129

1138

2

1

1

1

8

3

3

5/1

2

20

5

4

5/2

3

28

جمع 396 1325 1721 13 5/29 5/42
11 تذهیب و تشعیر 1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 83-1/01 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
2. طراحی نقوش جانوری 83-3/01 – ف ه 30 135 165 1 3 4
3. پاپیه ماشه 83-10/4 – ف . ه 45 270 315 2 6 8
4. طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
5. طراحی نقوش فرنگي 83-4/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
6. تذهیب و تشعیر 83-6/01 – ف . ه 165 790 955 6 18 24
جمع 332 1490 1822 2 33 45

 

 

فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کار دانش

قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

رديف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس کد استاندارد متولی ساعت آموزشی تعداد واحد
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
12 نگارگری 1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 83-1/01 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
2. طراحی نقوش جانوری 83-3/01 – ف ه 30 135 165 1 3 4
3. طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
4. پاپیه ماشه 83-10/4 – ف . ه 45 270 315 2 6 8
5. طراحی نقوش فرنگي 83-4/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
6. نگارگری 83-5/01 – ف ه 102 740 842 3 16 19
جمع 269 1440 1709 9 31 40
13 چاپ دستی 1. طراحی گرافيكي سیاه و سفيد 83-8/01 – ف . ه 34 135 169 1 3 4
2. طراحی گرافيكي رنگی 83-9/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
3. طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
4. چاپ باتیک 84-1/20 – ف . ه 62 360 422 2 8 10
5. چاپ سیلک اسکرین 84-2/20 – ف . ه 133 525 658 4 12 16
جمع 291 1225 1516 9 27 36
14 کاغذ سازی 1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 83-1/01 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
2. طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
3. طراحی نقوش جانوری 83-3/01 – ف . ه 30 135 165 1 3 4
4. طراحی نقوش فرنگي 83-4/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
5. پاپیه ماشه 83-10/4 – ف .ه 45 270 315 2 6 8
6. کاغذ سازی 83-9/4 – ف . ه 120 535 655 4 12 16
جمع 287 1235 1522 10 27 37
15 منبت کاری 1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 83-1/01 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
2. طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
3. طراحی نقوش جانوری 83-3/01 – ف . ه 30 135 165 1 3 4
4. هنر مشبک کاری 83-2/04 – ف . ه 16 112 128 1 2 3
5. هنر درودگری 83-1/04 – ف . ه 31 110 141 1 2 3
6. طراحی نقوش فرنگي 83-4/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
7. منبت کاری 83-3/04 – ف . ه 118 715 833 4 16 20
جمع 287 1367 1654 10 29 39

 

فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کار دانش

قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

رديف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس کد استاندارد متولی ساعت آموزشی تعداد واحد
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
16 هنر معرق کاری 1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 83-1/01 – ف . ه 30 90 120 21 2 3
2. هنر درودگری 83-1/04 – ف . ه 31 110 141 1 2 3
3. طراحی نقوش جانوری 83-3/01 – ف . ه 30 135 165 1 3 4
4. هنر مشبک کاری 83-2/04 – ف . ه 16 112 128 1 2 3
5. طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
6. طراحی نقوش فرنگي 83-4/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
7. معرق کاری چوب 83-5/04 – ف . ه 118 715 833 4 16 20
جمع 287 1367 1654 30 29 39
17 خاتم کاری 1.     طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 83-1/01 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
2.     طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
3.     طراحی نقوش جانوری 83-3/01 – ف . ه 30 135 165 1 3 4
4.     هنر مشبک کاری 83-2/04 – ف . ه 16 112 128 1 2 3
5.     هنر درودگری 83-1/04 – ف . ه 31 110 141 1 2 3
6.     طراحی نقوش فرنگي 83-4/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
7.     خاتم کاری 83-4/04- ف . ه 105 742 847 4 16 20
جمع 274 1394 1668 10 29 39
18 طراحی طلا و جواهر 1. کاربر رایانه 83-3/11 – ف . ه 60 125 185 2 3 5
2. طراحی عمومی 84-11/01 – ف. ه 63 270 333 2 6 8
3. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 83-1/01 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
4. طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
5. تایپ رایانه 83-4/11 – ف . ه 30 70 100 1 5/1 5/2
6. طراحی طلا و جواهر با رایانه 87-10/11 – ف . ه 150 675 825 5 15 20
جمع 363 1338 1701 12 5/29 5/41

 

 

 

فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کار دانش

قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

رديف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس کد استاندارد متولی ساعت آموزشی تعداد واحد
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
19 کاشی سازی هفت رنگ  1.     طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 83-1/01 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
2.     طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
3.     طراحی نقوش جانوری 83-3/01 – ف . ه 30 135 165 1 3 4
4.     طراحی نقوش فرنگي 83-4/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
5.     ساخت کاشی هفت رنگ 88-2/15 – ف . ه 210 945 1155 7 21 28
جمع 332 1375 1707 11 30 41
20 سفالگری  1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

2. طراحی نقوش هندسی

3. طراحی نقوش فرنگي

4. سفالگری

83-1/01 – ف . ه

83-2/01 – ف . ه

83-4/01 – ف . ه

83-1/05 – ف . ه

30

30

32

242

90

108

97

1035

120

138

129

1277

1

1

1

8

2

2

2

23

3

3

3

31

جمع 334 1330 1664 11 29 40
21 تراش و تزیین شیشه و کریستال   1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 83-1/01 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
2. طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
3. تراش شیشه و کریستال (مقدماتی) 83-3/05  – ف. ه 33 320 353 1 7 8
4. طراحی نقوش جانوری 83-3/01 – ف . ه 30 135 165 1 3 4
5. تراش شیشه و کریستال (پیشرفته) 83-4/05 – ف .ه 70 600 670 5/2 5/13 16
6. نقاشی و آب طلا کاری روی شیشه 83-5/05 – ف . ه 71 246 317 5/2 5/5 8
جمع 264 1499 1763 9 33 42
22 هنر آينه كاري 1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 83-1/01 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
2. طراحی نقوش هندسی 83-2/01 – ف . ه 30 108 138 1 2 3
3. طراحی نقوش جانوری 83-3/01 – ف . ه 30 135 165 1 3 4
4. طراحی نقوش فرنگي 83-4/01 – ف . ه 32 97 129 1 2 3
5. آینه کاری 83-2/05 – ف . ه 180 990 1170 6 22 28
جمع 302 1420 1722 10 31 41

 

 

 

فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کار دانش

قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

رديف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس کد استاندارد متولی ساعت آموزشی تعداد واحد
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
23 ساز سازی (سنتور و سه تار) 1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

2. طراحی نقوش هندسی

3. هنر درودگری

4. هنر مشبک کاری

5. ساخت سه تار

6. ساخت سنتور

83-1/01 – ف . ه

83-2/01 – ف . ه

83-2/01  – ف. ه

83-1/04 – ف . ه

83-8/04 – ف .ه

83-7/04 – ف .ه

30

30

31

16

90

91

90

108

110

112

395

485

120

138

141

128

485

576

1

1

1

1

3

3

2

2

2

2

9

11

3

3

2

3

12

14

جمع 288 1300 1588 10 28 38
24 سازسازی ( سنتور و  ساز ضربی)  1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

2. طراحی نقوش هندسی

3. هنر درودگری

4. هنر مشبک کاری

5. ساخت دف

6. ساخت تنبک

7. ساخت سنتور

83-1/01 – ف . ه

83-2/01 – ف . ه

83-1/04 – ف . ه

83-2/04 – ف .ه

83-11/04 – ف.ه

83-12/04 – ف.ه

83-7/04 – ف .ه

30

30

31

16

25

48

91

90

108

110

112

105

312

485

120

138

141

128

130

360

576

1

1

1

1

1

2

3

2

2

2

2

2

7

11

3

3

3

3

3

9

14

جمع 271 1322 1593 10 28 38
25 آواز جهانی 1. هماهنگی عمومی موسیقی 83-6/10 – ف.ه 20 80 100 1 2 3
2. آواز گروهی 83-5/10 – ف.ه 30 120 150 1 3 4
3. نوازندگی ساز سه تار (عمومی) 83-11/10 – ف.ه 60 240 300 2 5 7
4. نوازندگی ساز پیانو (عمومی) 83-10/10 – ف.ه 60 240 300 2 5 7
5. سرایش و تربیت شنوایی 83-7/10 – ف.ه 60 240 300 2 5 7
6. آواز جهانی 83-4/10 – ف.ه 180 360 540 6 8 14
جمع 410 1280 1690 14 28 42
26 ساز سازی ( سه تار و ساز ضربی)   1. طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

2. طراحی نقوش هندسی

3. هنر درودگری

4. ساخت دف

5. هنر مشبک کاری

6. ساخت تنبک

7. ساخت سه تار

83-1/01 – ف . ه

83-2/01 – ف . ه

83-1/04 – ف . ه

83-11/04 – ف.ه

83-2/04 – ف .ه

83-12/04 – ف.ه

83-8/04 – ف .ه

30

30

31

25

16

48

90

90

108

110

105

112

312

395

120

138

141

130

128

360

485

1

1

1

1

1

2

3

2

2

2

2

2

7

9

3

3

3

3

3

9

12

جمع 270 1232 1502 10 26 36

فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کار دانش

قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

رديف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس کد استاندارد متولی ساعت آموزشی تعداد واحد
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
27 آواز ایرانی 1.     هماهنگی عمومی موسیقی 83-6/10 – ف.ه 20 80 100 1 2 3
2.     آواز گروهی 83-5/10 – ف.ه 30 120 150 1 3 4
3.     نوازندگی ساز سه تار (عمومی) 83-11/10 – ف.ه 60 240 300 2 5 7
4.     نوازندگی ساز پیانو (عمومی) 83-10/10 – ف.ه 60 240 300 2 5 7
5.     سرایش و تربیت شنوایی 83-7/10 – ف.ه 60 240 300 2 5 7
6.     آواز ایرانی 83-2/10 – ف.ه 180 360 540 6 8 14
جمع 410 1280 1690 14 28 42
28 نوازندگی ساز جهانی   1. نوازندگی ساز پیانو (عمومی) 83-10/10 – ف.ه 60 240 300 2 5 7
2. سرایش و تربیت شنوایی 83-7/10 – ف.ه 60 240 300 2 5 7
3. هماهنگی عمومی موسیقی 83-6/10 – ف.ه 20 80 100 1 2 3
4. آواز گروهی 83-5/10 – ف.ه 30 120 150 1 3 4
5. همنوازی ساز جهانی 83-9/10 – ف.ه 65 135 200 2 3 5
6. نوازندگی سازجهانی 83-3/10 – ف.ه 180 360 540 6 8 14
جمع 415 1175 1590 14 26 40
29 دستیاری طراحی لباس (دوخت و ترمیم) 1. طراحی عمومی

2. کاربر adobe illustrator

3. طراحی اندام و لباس

4. دستیاری طراحی لباس( دوخت و ترمیم)

84-11/01 – ف . ه

90-9/15 – ف . ه

83-7/01 – ف . ه

83-7/03 – ف . ه

63

30

172

155

270

90

451

440

333

120

623

595

2

1

6

5

6

2

10

10

8

3

16

15

جمع 420 1251 1671 14 28 42
30 نوازندگی ساز ایرانی 1. نوازندگی ساز پیانو (عمومی) 83-10/10 – ف.ه 60 240 300 2 5 7
2. سرایش و تربیت شنوایی 83-7/10 – ف.ه 60 240 300 2 5 7
3. هماهنگی عمومی موسیقی 83-6/10 – ف.ه 20 80 100 1 2 3
4. آواز گروهی 83-5/10 – ف.ه 30 120 150 1 3 4
5. همنوازی ساز ایرانی 83-8/10 – ف.ه 65 135 200 2 3 5
6. نوازندگی ساز ایرانی 83-1/10 – ف.ه 180 360 540 6 8 14
جمع 415 1175 1590 14 26 40

 

فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کار دانش

قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

رديف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس کد استاندارد متولی ساعت آموزشی تعداد واحد
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
31 دستیاری تهیه لباس های نمایشی(دوخت با ترمیم و تزیینات) 1. طراحی عمومی 84-11/01 – ف . ه 63 370 333 2 6 8
2. کاربر adobe illustrator 90-9/15 – ف . ه 30 90 120 1 2 3
3. طراحی اندام و لباس 83-7/01 – ف . ه 172 451 623 6 10 16
4. دستیاری طراحی لباس (اكسسوار) 83-8/03 – ف . ه 127 450 577 4 10 14
جمع 392 1361 1753 13 28 41
32 مديريت برنامه­ريزي و  امور خانواده  1. کاربررایانه 83-3/11 – ف.ه 60 125 185 2 3 5
2. هنر در خانه 87-2/30 – ف.ه 165 437 602 6 10 16
3. مهارت سالم زیستن (مقدماتی) 87-1/3/30- ف.ه 125 123 248 4 3 7
4. برنامه ریزی امور خانواده 87-1/30 – ف.ه 150 101 251 5 2 7
5. مهارت سالم زیستن (پيشرفته) 87-2/3/30 – ف.ه 112 100 212 4 2 6
جمع 612 886 1498 21 20 41

 

28 اردیبهشت 1400

0 پاسخ به "لیست رشته های مهارتی وزارت ارشاد"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره ما

موسسه فرهنگي هنري چشم انداز فردا در سال 1382 در رشت و با هدف توسعه و ترويج فرهنگ و هنر متعالي و اصيل تأسيس شد و در حال حاضر در زمينه هاي آموزش موسيقی ،نمایش و هنرهاي تجسمي از سطوح پايه تا ديپلم مشغول به فعاليت است .

  • گیلان، رشت، گلسار، خیابان 80، پلاک 8
  • 01332130483
  • 09111436760
  • info@cheshmandazfarda.ir

logo-samandehi